Certyfikat KRD Rzetelna Firma
Banner
Dom w cenie mieszkania
Dom energooszczędny w cenie mieszkania - kliknij tutaj
Banner
DKR
Uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe, szkolenia
Banner
Mucharz
Banner
Wanpol
www.wanpol.com.pl SYSTEMY ALARMOWE "SATEL" SPRZEDAŻ, MONTAŻ, SERWIS SYSTEMY MONITORINGU WYKOŃCZENIA WNĘTRZ SIECI KOMPUTEROWE ZAPRRASZAMY tel.509527139 WWW.WANPOL.COM.PL
Tupolecam
Katalog Firm 2000
Banner
Qlik Agencja Nieruchomości
Banner
Home Statut SM ENERBUD

 

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERBUD" W JAWORZNIE 

 

I.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1.   Nazwa spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Enerbud” w Jaworznie.

2.   Siedzibą Spółdzielni jest Jaworzno.

3.   Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

4.   Spółdzielnia posiada osobowość prawną.

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie na podstawie ustawy - Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

§ 3

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).

§ 4

1.   Spółdzielnia może przystępować do organizacji społecznych i występować z nich.

2.   Spółdzielnia może zakładać i przystępować do spółdzielczych związków rewizyjnych i gospodarczych. 

 

II.  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 5

1.         Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, budowa domów jednorodzinnych i ustanawianie na rzecz członków ich odrębnej własności, zarządzanie nieruchomościami (bądź ich częściami) wspólnymi członków oraz własnymi nabytymi na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2.         Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – K PKD 41 10 Z,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – K PKD 41 20 Z,

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nie sklasyfikowane – K PKD 42 99 Z,

- wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – K PKD 68 20 Z,

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – K PKD 68 32 Z.   

- budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu    K PKD 41. 10.Z, 68. 10.Z,

- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – K PKD68. 31.Z  

3.  Spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu o którym mowa w ustępie 1. 

4.  W Spółdzielni nie ustanawia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

5.  Postanowienia Statutu dotyczące domów jednorodzinnych mają również zastosowanie do lokali mieszkalnych. 

 6. Spółdzielnia nie może zaciągać kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości będącej jej własnością 

 

III. CZŁONKOWIE

§ 6

1.   Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych której przysługuje prawo odrębnej własności domu jednorodzinnego wybudowanego przez Spółdzielnię.

2.   Jeżeli prawo odrębnej własności, o którym mowa w pkt 1  należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się   kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.

3.   Przystępujący do Spółdzielni staje się członkiem Spółdzielni z chwilą przyjęcia go przez Spółdzielnię.

4.   Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków zobowiązana jest wpłacić wpisowe i udziały członkowskie.

5.   Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej - jej nazwę i siedzibę.

6.   W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w formie uchwały.

7.   Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem co najmniej dwóch członków Zarządu. Na deklaracji umieszcza się datę przyjęcia w poczet członków.

8.   Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

9.   W razie uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia.

10.  Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

11.  Członek Spółdzielni ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

12.  Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia przyjmie w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w statucie.

§ 7

Członkowi Spółdzielni może przysługiwać wyłącznie prawo odrębnej własności domu jednorodzinnego wybudowanego przez Spółdzielnię.

§ 8

1.   Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

2.   Członek spółdzielni ma prawo do:

a)   uczestniczenia w walnym zgromadzeniu;

b)   wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni;

c)   otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi;

d)   żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;

e)   udziału w nadwyżce bilansowej;

f)   świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 

3.   Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 lit. c), z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

4.   Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe udostępnione są na stronie internetowej Spółdzielni.

5.   Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

6.   Członkowi Spółdzielni przysługują również inne prawa określone w ustawie lub w statucie.

7.   Członek Spółdzielni ma obowiązek:

a)   przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów;

b)   dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych;

c)   dbania o czystość i porządek miejsc przeznaczonych do wspólnego korzystania na terenie Spółdzielni;

d)   wniesienia wpisowego w wysokości określonej w statucie oraz zadeklarowanych udziałów stosownie do postanowień statutu;

e)   wnoszenia innych wpłat na fundusze Spółdzielni określonych w  jej regulaminie gospodarki finansowej.

f)    wskazania adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego. 

8.   Zmiana sposobu korzystania z całego domu jednorodzinnego, w szczególności zmierzająca do rozpoczęcia działalności gospodarczej kolidującej z mieszkalnym (zamkniętym i strzeżonym) charakterem terenu Spółdzielni, wymaga zgody walnego zgromadzenia członków  Spółdzielni. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie domu jednorodzinnego miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

9.  Prowadzenie  działalności, o której mowa w pkt 8 bez zgody Spółdzielni stanowi podstawę do wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.

10.  Zasady porządku na terenie osiedla Spółdzielni określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 9

1.   Członkowie Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności domów jednorodzinnych, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych w częściach przypadających na ich działki, oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat.

2.   Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują prawa odrębnej własności domów jednorodzinnych, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich działki, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.

3.   Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują  prawa do domów jednorodzinnych, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

4.   Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z domu.

5.   Opłaty, o których mowa w ust. 1-4, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

6.   Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.

7.   Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni oraz  właściciela domu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

8.   O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

9.   W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w pkt 1- 2, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

10.  Osoby, o których mowa w pkt 1-2 mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty  w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

11.  Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom domów  proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

12.  Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia  przeznacza zgodnie z zapisem § 5 ust. 3 Statutu.

§ 10

1.   Opłaty, o których mowa w § 9 pkt 1-4 obejmują koszty administracyjne funkcjonowania Spółdzielni /osobowe i rzeczowe/ oraz koszty eksploatacyjne utrzymania części wspólnych nieruchomości przeznaczonych do korzystania przez właścicieli domów  w szczególności budowy i utrzymania ciągów pieszo-jezdnych, placów zabaw, skwerów, ogrodzenia osiedla i jego strzeżenia, ponadto podatku od nieruchomości.

2.   Wysokość opłat na dany rok, o których mowa w pkt 1 jest ustalana na podstawie rozliczenia kosztów za rok poprzedni.

3.   Szczegółowe zasady rozliczania kosztów administracyjnych i eksploatacji oraz  ustalania wysokości opłat na dany rok kalendarzowy, o których mowa w pkt 1  uchwala Rada Nadzorcza.

4.   Od niewpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 9 pkt 1-2  Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

§11

1.   Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego niezwłocznie w chwili uzyskania członkostwa. 

2.  Wysokość wpisowego wynosi 200 zł. Wpisowe należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

3.   Wpisowe nie podlega zwrotowi.

4.   Każdy członek Spółdzielni obowiązany jest zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział w formie pieniężnej.

5.   Udziały pieniężne należy wnieść w okresie do 30 dni od przyjęcia w poczet członków Spółdzielni.   

6.   Wysokość jednego udziału pieniężnego wynosi połowę minimalnego miesięcznego wynagrodzenia określanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 2 ustęp 5 Ustawy o Minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 10 października 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.), dla roku w którym kandydat przyjmowany jest w poczet członków.

7.  Członek Spółdzielni, oprócz udziałów pieniężnych, może też wnieść, za zgodą Rady Nadzorczej, dowolną ilość udziałów w formie aportu, w szczególności nieruchomości.

8.   Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.

9.   Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.

10.  Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

11.  Roszczenia o wypłatę udziałów ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od daty ustania członkostwa.

12.  Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa

.§ 12

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr. 

 

IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 13

1.   Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 3 tygodni od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

2.   W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym staje się ostateczna.

3.   Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.

4.   Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

5.   W wypadku zaskarżenia uchwały w postępowaniu sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 

 

V. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 14

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1)   wystąpienia członka za wypowiedzeniem,

2)   wykluczenia członka,

3)   wykreślenia członka,

4)   śmierci członka. 

§ 15

1.   Członek Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

2.   Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od dnia złożenia wypowiedzenia.

3.  Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 16

1.   Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami.

2.   Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

1)   świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

2)   poważnie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

3)   nie wnosi się na konto Spółdzielni opłat, o których mowa w §9 ust. 1- 4, a zaległości z tego tytułu przekraczają okres 6 miesięcy,

4)   wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi na osiedlu spółdzielczym, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych domów mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych do korzystania przez wszystkich właścicieli,

5)   narusza postanowienia § 8 ust. 7 niniejszego statutu.

6)   nie uzyskał zgody Zarządu w sytuacji, o której mowa w przepisach § 8 ust. 8 i 9 statutu.

§ 17

1.   Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.

2.   Członek zostaje wykreślony z rejestru członków gdy:

a)   zbył lub utracił na podstawie orzeczenia sądu lub w postepowaniu egzekucyjnym prawo własności domu jednorodzinnego, jeżeli było to jedyne jego prawo do takiego domu nabytego od  Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa;

b)   został pozbawiony prawa, o którym mowa w lit. a wskutek podziału majątku po ustaniu małżeństwa. 

§ 18

1.   Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

2.   Rada Nadzorcza, zawiadamia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.   Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestnictwa w jego obradach przy rozpatrywanie odwołania i jego popieranie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.

4.   Członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem.

5.   Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1)   bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia;

2)   bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3)   bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

4)   prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła jego śmierć. 

 

VI. PRAWO  WŁASNOŚCI  DOMU JEDNORODZINNEGO

§ 20

1. Spółdzielnia zawiera z członkiem umowę na piśmie o realizację budowy i przeniesienie własności domu jednorodzinnego po wniesieniu przez członka zaliczki na wkład budowlany na realizację inwestycji w wysokości określonej w umowie. Wysokość wkładu budowlanego ustala się w wysokości kosztów budowy domu na podstawie kosztorysu inwestorskiego, ponadto  ceny nabycia przez Spółdzielnię prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej pod budowę domu jak również udziału w własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiącej teren osiedla spółdzielczego, na której dom będzie usytuowany, proporcjonalnie do wielkości działki budowlanej.

2.   Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z uprawnionym wnioskodawcą umowę przeniesienia własności domu jednorodzinnego  po jego ukończeniu i uzyskaniu zgody na użytkowanie oraz dokonaniu przez członka wpłaty całości wkładu budowlanego po dacie odbioru budynku  oraz zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 9 i § 10 niniejszego statutu.

3.   Wpłaty, o której mowa w pkt 2, wyliczone przez Spółdzielnię, członek jest obowiązany wnieść w terminie wskazanym w pisemnym zawiadomieniu o warunkach przeniesienia własności lokalu. Termin ten nie może przekraczać 2 miesięcy. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z nabycia domu jednorodzinnego.

4.   Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

 

VII. ORGANY SPÓŁDZIELNIA. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 21Organami Spółdzielni są:

1)   Walne zgromadzenie,

2)   Rada Nadzorcza,

3)   Zarząd. 

§ 22

1.   Do organów Spółdzielni, za wyjątkiem Zarządu, mogą być wybrane jedynie osoby będące członkami Spółdzielni.

2.   Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Ilość kandydatów nie może być mniejsza niż mandatów do obsadzenia.

3.   Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów. 

B.  WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 24

1.   Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

2.   Członek może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście lub przez pełnomocnika.

3.   Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

4.   Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem nie może być członek zarządu Spółdzielni.

5.   Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

6.   W Walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

7.   Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

8.   W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 25

Do wyłącznej właściwości Walnego zgromadzenia należy:

1)   uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2)   rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;

3)   rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;

4)   rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

5)   podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

6)   podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

7)  podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

8)   oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

9)   podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

10)  uchwalanie zmian statutu spółdzielni;

11)  uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia Spółdzielni;

12)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

13)  wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. 

§ 26

W sprawach należących do kompetencji innych organów Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o charakterze opinii, postulatów czy zaleceń, pozostawiając podjęcie ostatecznej decyzji organowi Spółdzielni.

§27

Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 28.

Zarząd obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia na żądanie:     

a)  Rady Nadzorczej,     

b)  co najmniej 30% członków. 

2.   Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.

4.   Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą żądać umieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem do Zarządu w terminie 7 dni od dnia wniesienia żądania, o którym mowa w § 28 ust. 3 statutu.

§ 29

1.   Zarząd zawiadamia pisemnie przesyłka poleconą członków Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W tym samym terminie Zarząd zawiadamia także związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.

2.   Zawiadomienie zawiera czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

§ 30

1.   Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

2.   Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3.   Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.

4.   Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.

§ 31

1.   Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2.   Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 32

1.   Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

2.   Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują, z zastrzeżeniem § 25 pkt 3, wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

3.   Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

4.   Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3. głosów.

5.   Likwidacja spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków spółdzielni.

6.   Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej.

7.   Głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego członka Zarządu w głosowaniu tajnym.

§ 33

1.   Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2.   Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Walnego Zgromadzenia, sekretarz Walnego Zgromadzenia.

3.   Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

4.   Protokoły przechowuje zarząd spółdzielni przez dziesięć lat.

C.  RADA NADZORCZA

§ 34

1.   Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2.   Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3.   Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pracownikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

4.   Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

5.   Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

6.   Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku kadencji.

7.   Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.

§ 35

1.   Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

a)   odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,

b)   zrzeczenia się mandatu,

c)   ustania członkostwa w Spółdzielni,

d)   wyboru do Zarządu - od chwili wyboru. 

2.   Walne Zgromadzenie może, na wniosek Rady Nadzorczej, odwołać ze składu Rady Nadzorczej członka, który:

a)   uchyla się od uczestniczenia w pracach Rady

b)   opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady,

c)   swoim postępowaniem rażąco narusza statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego. 

3.   W przypadku utraty mandatu nie dokonuje się wyborów uzupełniających, chyba że liczba członków Rady spadnie poniżej 3. W takim wypadku Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów - do końca kadencji Rady Nadzorczej - tylu członków Rady Nadzorczej, ile mandatów zwolniło się od początku kadencji Rady.

§ 36

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1)   uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2)   nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a)   badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b)   dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczegółowym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c)   przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 

3)   podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4)   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5)   uchwalenie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni

6)   uchwalanie lub zatwierdzanie innych regulaminów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni

7)   zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

8)   rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

9)   składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Rady wystarczy dwóch członków przez nią upoważnionych,

11)  wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,

12)  podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do właściwości Rady Nadzorczej w niniejszym Statucie lub ustawach.

§ 37

1.  Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.   Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

3.   Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4.   W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 38

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, sposób i warunki podejmowania uchwał przez ten organ, organizację pracy tego organu oraz wybór członków Zarządu określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą.

D.  ZARZĄD

§ 39

1.   Zarząd liczy dwóch członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.

2.   Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych przez Walne Zgromadzenie.

3.   Kandydatów na członków Zarządu nie może być mniej niż dwóch.

4.   Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

5.   Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczną listą kandydatów

6.   Wybory Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadzane są odrębnie.

§ 40

1.   Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Radzie Nadzorczej. Nie wyłącza to możliwości kandydowania członka Rady Nadzorczej do Zarządu; wybór do Zarządu skutkuje w takim wypadku utratą mandatu członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej kandydujący do Zarządu nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym wyboru Zarządu lub członka Zarządu.

2.   W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku swych członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Okres ten trwa do czasu uzupełniających wyborów przez Radę Nadzorczą i nie może przekraczać 3 miesięcy.

3. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Spółdzielni nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska – na podstawie umowy o pracę albo powołania w trybie kodeksu pracy.

§ 41

1.   Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.

2.   Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

3.   Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 42

1.   Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.   Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawach lub statucie innym organom spółdzielni należy do Zarządu.

§ 43

Oświadczenia woli za Spółdzielnię, składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem.

§ 44

1.  Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

2.  Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności całego składu Zarządu.

3.   Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez ten organ określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

§ 45 

Bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje Prezes Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu.  

 

VIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 46

1.  Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

2.   Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3.   Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. 5% nadwyżki bilansowej przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Pozostałą część nadwyżki bilansowej przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

4.  Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidzieć przeznaczenie części nadwyżki bilansowej do podziału pomiędzy członków Spółdzielni proporcjonalnie do wartości wniesionych przez nich całkowitych udziałów.

§ 47

1.   Fundusze Spółdzielni stanowią:

1)  fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

2)   fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,

3)   fundusz wkładów budowlanych,

4)   fundusz na remonty części wspólnych nieruchomości spółdzielni.

2.   Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują prawa własności domów na osiedlu spółdzielni.

3.  Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w 9 § ust. 1-4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

4.   Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady budowlane.

5.   Spółdzielnia tworzy także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach

6.   Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 48

1.  Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

2.   Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 49 Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia w celu umożliwienia członkom spółdzielni zapoznania się z nim.

§ 50

1.   Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni według kolejności ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po założeniu spółdzielni mogą być pokryte w roku następnym.

2.   Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niż to przewiduje statut.

§ 51

1.   W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawowe.

2.   Rada Nadzorcza określa w uchwalonym przez siebie regulaminie szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w szczególności zasady gospodarowania poszczególnymi funduszami w ramach przepisów ustaw  i postanowień statutu.

§ 52

Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1)   ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1-4;

2)   ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

§ 53

Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi,   dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

1.   W przypadku likwidacji Spółdzielni majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2.   Fundusz zasobowy oraz inny majątek Spółdzielni dzieli się w równych częściach miedzy członków.

§ 55 

Statut wejdzie w życie z dniem uprawomocnienia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

REGULAMINY 

 

Regulamin świadczenia usług

§ 1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883),
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204).

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z 2000 r.).

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Celem niniejszej witryny jest umożliwienie osobom zainteresowanym korzystania z oferowanych usług  a zwłaszcza możliwości uzyskania świadectwa energetycznego budynku, które wymagane jest od 1 stycznia 2009 roku.   
 2. Złożenie zamówienia - pocztą elektroniczną jak również telefonicznie - oznacza akceptację przez klienta zarówno niniejszego regulaminu jak też "Polityki prywatności".
 3. Dane kontaktowe i identyfikacyjne właściciela (administratora) witryny podane są na stronie głównej.

 

§ 3. Składanie zamówień

 

 1. Zamówienie na wykonanie świadectwa energetycznego budynku lub innego opracowania złożone może być pocztą elektroniczną bądź tradycyjną (nie jest to zalecana forma). Realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy miedzy klientem a firmą "Enerbud". Umowa może przewidywać wpłatę zaliczki przez klienta przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Wpłata zaliczki potwierdzana jest pocztą elektroniczną lub, na życzenie klienta, tradycyjną pocztą. W przypadku gdyby zamówienie nie zostało zrealizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zaliczka ta zostanie klientowi zwrócona.
 2. W przypadku braku dostępu do internetu klient może zamówić usługę kontaktując się telefonicznie z administratorem witryny.
  Formalne złożenie zamówienia następuje w chwili podpisania umowy na wykonanie usługi.
 3. Z uwagi na obowiązujące uregulowania prawne dotyczące możliwości odstąpienia od umowy przez klienta, o której mowa w § 5 p. 1 termin realizacji zamówienia ujęty w umowie nie może być krótszy niż 14 dni. Nie oznacza to jednak braku możliwości realizacji usługi w terminie krótszym.   
 4. Warunkiem niezbędnym wykonania świadectwa energetycznego spełniającego wymogi prawa budowlanego jest dostarczenie przez zamawiającego wszelkich niezbędnych danych określających cechy energetyczne budynku, których prawdziwość klient potwierdza własnoręcznym podpisem. W tym samym celu zamawiający zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy projekt architektoniczno-budowlany budynku, który zostaje mu zwrócony po zrealizowaniu usługi.
 5. W przypadku gdy zamawiający nie posiada projektu (dotyczy to zwłaszcza starych budynków) wykonawca może dokonać inwentaryzacji budynku za dodatkową opłatą, której wysokość jak też termin i sposób płatności określane są w umowie. Również w tym przypadku klient powinien potwierdzić prawdziwość danych określających cechy energetyczne budynku.

 

§ 4. Realizacja zamówienia

 

 1. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcą zlecenia (osobą sporządzającą świadectwo energetyczne budynku bądź inny dokument). W szczególności powinien umożliwić mu dostęp do wszelkich pomieszczeń jak też urządzeń i instalacji w budynku zabudowanych celem uzyskania lub weryfikacji szczegółowych danych potrzebnych do opracowania zamówionego dokumentu.
 2. W przypadku braku woli efektywnego współdziałania zamawiającego z wykonawcą zlecenia wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji umowy. Zamawiającemu nie przysługuje wówczas zwrot poniesionych to tego czasu kosztów związanych z realizacją usługi. 
 3. Realizacja zamówienia w sposób odbiegający od postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą może następować za obopólną zgodą umawiających się i pod warunkiem że nie będzie działać na niekorzyść żadnej ze stron a zwłaszcza klienta.
 4. Klient może na temat jakości świadczonych usług zgłaszać swoje uwagi i opinie, które są ważnym źródłem informacji mogącym przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania.

 

§ 5. Odstąpienie od umowy
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku zostaje mu zwrócona wpłacona przez niego zaliczka (jesli taka była w umowie przewidziana). 
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego po sporządzeniu inwentaryzacji budynku nie może on domagać się zwrotu opłaty dokonanej za tę czynność.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę zlecenia z przyczyn leżących po jego stronie zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki i ewentualnej opłaty za dokonanie inwentaryzacji, niezależnie od innych należności (kar) określonych w umowie zawartej z wykonawcą.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku reklamacji dotyczących jakości wykonanej usługi żądanie dotyczące usunięcia wady usługi należy kierować na adres SM "Enerbud" popczta elektroniczną lub tradycyjną. W sytuacjach spornych sprawę rozstrzyga właściwy dla miejsca zamieszkania zamawiającego sąd rejonowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustaw wymienionych w § 1 oraz innych aktów prawnych regulujących oferowanie usług i towarów, prawa klienta a także przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Administrator witryny zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień wymienionych w § 1 ustaw jak też innych obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w witrynie.

 

 

Last Updated ( Tuesday, 28 May 2013 18:24 )